I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1. Đối tượng nên tham dự:

 • Giảng viên.
 • Đào tạo viên
 • Trưởng/phó các bộ phận tại cơ quan, doanh nghiệp.
 • Lãnh đạo cấp cao tại cơ quan, doanh nghiệp.
 • Đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời lượng, thời gian, địa điểm:

 • Thời lượng: 07 ngày Huấn luyện + 01 ngày Thẩm định.
 • Thời gian:
 • Địa điểm:

3. Đội ngũ giảng viên:

 • Có chứng nhận Master Trainer của EU và các Academy quốc tế.
 • Thành viên chủ chốt trong Ban soạn thảo VTOS (Bộ tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam) của dự án EU.
 • Có nhiều năm kinh nghiệm thực tế.
 • Kỹ năng giảng dạy chuyên nghiệp.

4. Phương pháp đào tạo:

 • Kèm cặp trực tiếp (OJT).
 • Giáo trình điện tử, hình ảnh, phim minh họa.
 • Thực hành 03 bài đào tạo theo các hình thức đào tạo khác nhau.
 • Thẩm định kỹ năng đào tạo cuối khóa học.

5. Học phí: 8,000,000VNĐ/Học viên

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Ngày 1: Khai Giảng – Chuyên đề 1, 2, 3.

Chuyên Đề 1: Khái Quát Về Đào Tạo Và Đánh Giá Kết Quả Đào Tạo.
Khi hoàn thành chuyên đề này, học viên có khả năng:

 • Ứng dụng được tam giác đào tạo trong xây dựng chương trình đào tạo và hình thức đào tạo.
 • Ứng dụng được Mô hình Bloom trong thiết kế chương trình đào tạo và đề thi, đề kiểm tra.
 • Thiết kế được đề thi tự luận, đề thi trắc nghiệm và đánh giá được chất lượng đề thi.
 • Sử dụng được công cụ phân tích DACUM trong xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo.
 • Xác định được các yêu cầu và năng lực đối với một Giảng viên chuyên nghiệp.

Chuyên Đề 2: Quá Trình Học Tập Và Đào Tạo.
Khi hoàn thành chuyên đề này, học viên có khả năng:

 • Giải thích được con người học tập như thế nào.
 • Xác định được phương pháp giúp tăng hiệu quả học tập.
 • Nhận biết và khắc phục được các trở ngại trong học tập và đào tạo.
 • Sử dụng thành thạo 15 phương pháp đào tạo tích cực và vận dụng trong thực tế.

Chuyên Đề 3: Sử Dụng Câu Hỏi Trong Đào Tạo
Khi hoàn thành chuyên đề này, học viên có khả năng:

 • Nêu được lý do và thời điểm sử dụng câu hỏi trong bài đào tạo.
 • Sử dụng thành thạo các loại câu hỏi trong đào tạo.
 • Sử dụng thành thạo Kỹ thuật đặt câu hỏi.
 • Mô tả được cách xử lý câu trả lời.

Ngày 2: Chuyên đề 4, 5, 6, 7.

Chuyên Đề 4: Sử Dụng Phương Tiện Trực Quan Trong Đào Tạo.
Khi hoàn thành chuyên đề này, học viên có khả năng:

 • Kể tên được các loại phương tiện trực quan thông dụng.
 • Phân tích được ưu – nhược điểm của một số loại phương tiện trực quan.
 • Xác định được các nguyên tắc sử dụng phương tiện trực quan trong đào tạo.
 • Sử dụng các phương tiện trực quan chuyên nghiệp và hiệu quả.
 • Chuẩn bị được các phương tiện trực quan đơn giản, phù hợp cho bài đào tạo.

Chuyên Đề 5: Cấu Trúc Bài Đào Tạo Lý Thuyết/Kiến Thức & Thái Độ.
Khi hoàn thành chuyên đề này, học viên có khả năng:

 • Xác định được trọng tâm của bài đào tạo Lý thuyết/Kiến thức
 • Mô tả được 3 phần chính trong cấu trúc bài đào tạo Lý thuyết
 • Trình bày được các nội dung và yêu cầu cụ thể đối với từng thành phần trong cấu trúc bài đào tạo
 • Chuẩn bị được giáo án cho một bài đào tạo lý thuyết theo đúng cấu trúc
 • Thực hiện được bài đào tạo lý thuyết & thái độ chuyên nghiệp.

Chuyên Đề 6: Cấu Trúc Bài Đào Tạo Kỹ Năng & Thái Độ.
Khi hoàn thành chuyên đề này, học viên có khả năng:

 • Xác định được 3 phần của bài đào tạo kỹ năng
 • Thiết kế được bài đào tạo kỹ năng theo cấu trúc
 • Đào tạo một bài kỹ năng & thái độ theo đúng cấu trúc.

Chuyên Đề 7: Cấu Trúc Bài Đạo Tạo Tích Hợp Kiến Thức + Kỹ Năng & Thái Độ.
Khi hoàn thành chuyên đề này, học viên có khả năng:

 • Xác định được 3 phần của bài đào tạo tích hợp
 • Thiết kế được bài đào tạo theo cấu trúc
 • Đào tạo theo đúng cấu trúc và đạt hiệu quả đào tạo cao
 • Thiết kế được các loại mẫu biểu trong đào tạo.

Ngày 3: Chuyên đề 8.

Chuyên Đề 8: Thực Hành Bài Đào Tạo Kỹ Năng & Thái Độ.

 • Học viên thực hiện bài đào tạo kỹ năng.
 • Học viên tự nhận xét, các học viên khác phản hồi.
 • Giảng viên phản hồi.

Ngày 4: Chuyên đề 8, 9.

Chuyên Đề 8: Thực Hành Bài Đào Tạo Kỹ Năng & Thái Độ (Tiếp).

 • Học viên thực hiện bài đào tạo kỹ năng.
 • Học viên tự nhận xét, các học viên khác phản hồi.
 • Giảng viên phản hồi.

Chuyên Đề 9: Thực Hành Bài Đào Tạo Lý Thuyết & Thái Độ.

 • Học viên thực hiện bài đào tạo kỹ năng.
 • Học viên tự nhận xét, các học viên khác phản hồi.
 • Giảng viên phản hồi.

Ngày 5: Chuyên đề 9.

Chuyên Đề 9: Thực Hành Bài Đào Tạo Lý Thuyết & Thái Độ (Tiếp).

 • Học viên thực hiện bài đào tạo kỹ năng.
 • Học viên tự nhận xét, các học viên khác phản hồi.
 • Giảng viên phản hồi.

Ngày 6: Chuyên đề 10.

Chuyên Đề 10: Thực Hành Bài Đào Tạo Tích Hợp.

 • Học viên thực hiện bài đào tạo kỹ năng.
 • Học viên tự nhận xét, các học viên khác phản hồi.
 • Giảng viên phản hồi.

Ngày 7: Chuyên đề 10, 11.

Chuyên Đề 10: Thực Hành Bài Đào Tạo Tích Hợp (Tiếp).

 • Học viên thực hiện bài đào tạo kỹ năng
 • Học viên tự nhận xét, các học viên khác phản hồi
 • Giảng viên phản hồi.

Chuyên Đề 11: Hướng Dẫn Thẩm Định.

 • Tổng kết/Ôn tập.
 • Đối chiếu kỳ vọng.
 • Hỏi – đáp.
 • Chuẩn bị thẩm định
 • Đăng ký thẩm định.
 • Đánh giá khóa học.

Ngày 8 và Ngày 9: Thẩm Định Kỹ Năng Đào Tạo.

 • Học viên thẩm định theo thứ tự đã đăng ký.
 • Bế giảng và trao chứng nhận.
 • Đánh giá khóa đào tạo.